Βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών ψαριών εκτροφής

Δημιουργία ευφυούς συστήματος διάγνωσης ασθενειών ιχθύων και πρότασης θεραπειών

Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ψαριών εκτροφής.
Έμπειρο σύστημα διάγνωσης ιχθυοπαθολογικών νοσημάτων.
Aπάντηση στα θέματα φαρμακευτικής αγωγής και δοσολογίας.

ΤΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται η τελική agenda του Συνεδρίου του έργου EXTRA SMEs "Βελτίωση πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις παράκτιες

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 3 - 6 Νοεμβρίου 2022

Υδρόβιοι Βιολογικοί πόροι: Ανάδειξη-Προστασία-Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών μέσω της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων ιχθυοπαθολογικης διάγνωσης & πρότασης θεραπείας νοσημάτων και υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης κίνδυνων εκτροφήςΗ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ψαριών εκτροφής μέσα από την επιμέρους ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διάγνωσης ιχθυοπαθολογικών νοσημάτων στις ιχθυοκαλλιέργειες με ταυτόχρονη απάντηση στα θέματα φαρμακευτικής αγωγής και δοσολογίας. Για τον σκοπό αυτό θα συλλεχτεί η υφιστάμενη ιχθυοπαθολογική εμπειρία η οποία σε συνδυασμό με την αποκτωμένη νέα γνώση από την φυσιολογία καταπόνησης των ιχθύων θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά στοιχεία και την επιδημιολογική ιστορία των μονάδων/περιοχών εκτροφής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ANAΠTYΞHΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5067321
Image